Bærekraft

1 i stedet for 2 er bedre enn 2 for 1

Størsteparten av våre utslipp kommer fra produksjonen. Derfor er det beste vi kan gjøre for miljøet, også det beste vi kan gjøre for deg som kunde: Å lage produkter med lang levetid, så du sjeldnere må kjøpe nytt. Kvaliteten gjenspeiles av vår markedsledende garanti på fem år.

Samtidig jobber vi hele tiden med å gi hvert enkelt produkt et lavere CO2-avtrykk. Denne formen for miljøinnovasjon er ikke helt rett fram. Å bytte ut én komponent med en annen, kan for eksempel kutte utslipp fra selve produksjonen – men gå ut over varighet og reparerbarhet. Vekt påvirker utslipp fra transport.

Likevel finner vi stadig nye, gode løsninger – som når vi for eksempel endrer fra isopor til kartong i emballasje eller bytter ut ny plast med resirkulert plast.

Når det gjelder det som regnes som farlige materialer, jobber vi med registrering, evaluering og autorisering av kjemikalier etter det såkalte REACh-direktivet. Vi bruker kjølegasser som har lite miljøpåvirkning, og ingen av produktene våre inneholder bromerte flammehemmere, kortkjedede klorparafiner eller PFOA.

Ingen grunn til å pakke det inn

Et produkt fra Wilfa skal være enkelt å resirkulere, men også være laget av så høy andel resirkulerte materialer som mulig. Det gjelder også emballasjen vi bruker for å sende varene trygt hjem til deg.

Målet er at all emballasjen skal være laget av resirkulerte materialer innen 2024

De siste årene har vi fjernet over 26 tonn isopor som det per i dag ikke finnes gode returordninger for. Vi har også gått over til FSC-sertifisert papp fra bærekraftig skogbruk, der man både sørger for å gro nye trær og gode vilkår for arbeiderne og de som bor i berørte områder.

Færre transportetapper

Varetransporten er en viktig del av klimaregnskapet. Her står vi midt i en hurtig transformasjon fra fossilt drivstoff til elektrisitet og hydrogen, både på veien, til havs og etter hvert også i lufta – med jernbane som et etablert alternativ.
Samtidig har vi mye å hente på bedre planlegging. Sammen med utsalgsstedene jobber vi for å kunne sende flere varer direkte til deres butikker i stedet for omveien via mellomlager. Samkjøring med andre leverandører bidrar også til kutte ned på antall transportetapper.

Denne formen for aktiv transportplanlegging gjør også at vi kan velge de mest miljøvennlige fraktalternativene på de aktuelle rutene – som båt i stedet for fly på langdistanse.

Kan det fikses? Klart det kan!

Våre blendere, vaffeljern og andre småelektriske produkter er laget for å vare. Allerede har vi en markedsledende garanti på fem år. I praksis skal de kunne brukes mye lenger.

Da må de selvfølgelig også være enkle å reparere om enkeltdeler går i stykker – noe vi mener er et bransjeansvar for alle som driver med småelektronikk.

Via våre nettsider kan man finne et stort antall reservedeler og slitedeler som ligger lett tilgjengelig på lager her i Norge. På utvalgte produkter har vi deler tilgjengelig i opp til 10 år, dobbelt så lenge som garantitiden, og vi utdanner stadig nye serviceverksteder så de skal bli eksperter på å reparere våre produkter.

Noe er også så enkelt at du kan fikse det selv – etter en kjapp instruks på telefon, epost eller via https://support.wilfa.no/nb-NO/support/home

Sosialt ansvar og oppfølging av leverandører

Det inkluderer vår egen Code of Conduct for alle som representerer Wilfa: Supplier_CoC_3.0.pdf

Vi gjennomfører også våre egne fabrikkinspeksjoner med strenge krav før de får bli leverandør til oss. Disse kravene går både på kvalitet i produksjonen, men også at de overholder alle krav til arbeidsmiljø og sosialt ansvar.

Det er også svært viktig for oss å sikre at alle leverandørene våre overholder krav på komponenter de bruker i produksjonen. Vi ber alltid om fullstendig dokumentasjon og sertifikater med testrapporter for å sikre at vi overholder alle krav til elektrisk sikkerhet, matkontaktsikkerhet og andre lovmessige krav.

Les om våre retningslinjer for ansvarlig forretningsatferd for AS Wilfa her.

Våre miljøfyrtårnrappoter

 

Miljø og samfunnsansvar

Alle virksomheter som omfattes av loven er pålagt å utføre aktsomhetsvurderinger, og å redegjøre for disse årlig.

AS Wilfa publiserer redegjørelsen for aktsomhetsvurderingene i henhold til åpenhetsloven, gjennom rapport fra Etisk handel Norge og generelt på våre nettsider. Denne rapporten kan leses her: Rapport Etisk handel

I AS Wilfa strekker vi oss for å sikre våre kunder og forretningspartnere at vi følger, forstår og håndterer negative påvirkninger på samfunnet og miljøet gjennom en ansvarlig forretningsatferd. Dette innebærer blant annet å gjennomføre grundige aktsomhetsprosesser i tråd med OECDs rammeverk.

I AS Wilfa har vi lenge jobbet med å innarbeide åpenhet, ansvarlig forretningspraksis og bærekraft (ESG) i hele vår forretningsstruktur. Vår ansvarlige forretningsadferd er forankret i både styret, samt i ledelsen. Som medlem av Etisk Handel Norge, rapporterer vi i samsvar med OECDs retningslinjer for et ansvarlig næringsliv. Rapporten sendes til Etisk Handel Norge, en organisasjon som jobber for å fremme bærekraft og ansvarlig forretningspraksis på tvers av sektorer.

AS Wilfa innser at våre produkter kan medføre risiko for negativ miljøpåvirkning, samt at produksjonen av produktene kan medføre brudd på menneskerettigheter. Siden de aller fleste av våre produkter er produsert i land hvor det er risiko for brudd på menneskerettigheter, har vi innført tiltak for å unngå og motvirke dette. Den største miljøpåvirkningen ligger også i materialer til produktene, samt gjennom produksjonen. Våre fremste risikoreduserende tiltak skjer derfor i innkjøpsfasen og på produktene våre.

AS Wilfa benytter i dag 59 leverandører på produksjonssiden av våre produkter. 58 av disse kommer fra Kina. Vårt fremste mål for å unngå brudd på menneskerettigheter har derfor vært å kartlegge fabrikkene våre.

Gjennom et langsiktig arbeid, har vi klart å få alle våre fabrikker bortsett fra 3, godkjente av Amfori BSCI (www.amfori.org). Dette er en organisasjon som gjennomfører fabrikkinspeksjoner for å sikre at det ikke foregår brudd på menneskerettigheter og sikrer at handel foregår på etiske termer. AS Wilfa har også vært medlem av Amfori BSCI siden 2021.

Utover godkjenning fra Amfori, må alle fabrikker gjennom en fabrikkinspeksjon fra vårt Kina kontor som også går gjennom hvor godt fabrikken jobber med etikk, sosialt ansvar, samt miljø. Denne inspeksjonen medfører en score innenfor forskjellige områder som viser tydelig hvor fabrikken har forbedringspotensiale. Disse forbedringspotensialene gjennomgås med fabrikken og vil følges opp ved neste fabrikkinpeksjon. Vi gjennomfører inspeksjoner ved alle fabrikker minimum hvert 3 år. Alle fabrikkinspeksjoner blir gjennomgått av kategorisjef, samt compliance manager og innkjøp kan ikke gjennomføres før fabrikkinspeksjonen viser resultater som er tilfredsstillende.

Alle våre ansatte, samt våre samarbeidsfabrikker må også følge våre etiske retningslinjer, såkalt Code of Conduct. Denne kan leses her: Supplier CoC

Wilfa ønsker også å danne seg et bilde av vår miljøpåvirkning, og siden 2019 har vi vært godkjent av Miljøfyrtårn. Her har vi rapportert på vårt miljøavtrykk, dog uten avtrykket som selve produktene gir. Dette ønsker vi å forbedre og har inngått et samarbeid med et selskap for å kartlegge hele vårt CO2 forbruk, inkludert både produksjon, transport, bruk og resirkulering av produktene, slik at vi kan få en total oversikt på hvor det største forbedringspotensialet ligger. Wilfa gjør dette via såkalte materiallister, levetidsanalyser, data fra resirkuleringsselskaper, samt data fra våre fabrikker.

AS Wilfa er omfattet av åpenhetsloven og redegjørelsen over vil gi et overblikk på hvordan vi jobber med aktsomhetsvurderinger, hvordan vi håndterer mulige negative påvirkninger på grunnleggende menneskerettigheter og ansendige arbeidsforhold. Dersom du har spørsmål til hvordan vi jobber med aktsomhetsvurderinger eller ønsker mer informasjon om vårt arbeid med samfunnsansvar, kan du kontakte oss på contact@wilfa.com.